Oferujemy pełen pakiet usług kadrowych:


             Przejęcie teczek

 • Kontynuacja istniejących lub utworzenie nowych teczek pracowników.

    Procedury zatrudnienia

 • Zatrudnianie pracownika (podpisanie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, umów o odpowiedzialności materialnej itp.),

 • Przygotowanie dokumentacji pracownika – zgromadzenie wszystkich potrzebnych dokumentów.

   Zarządzanie dokumentacją pracownika

 • Przygotowanie i aktualizacja dokumentów i ich weryfikacja,

 • Kontrola nad wykonywaniem badań okresowych, szkoleń BHP i wewnętrznych zasad firmy,

 • Odpowiednie wymagane powiadomienia do stosownych instytucji itp.

   Ewidencja czasu pracy

 • Prowadzenie ewidencji kartotek czasu pracy,

 • Ewidencja nieobecności pracowników,

 • Administracja urlopami.

   Administracja

 • Zmiany w umowach o pracę, umowach cywilnoprawnych,

 • Przygotowanie aneksów do umów,

 • Dostarczenie raportów,

 • Raportowanie do instytucji państwowych,

 • Sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),

 • Kompletacja dokumentacji pracowników na potrzeby ustalenia kapitału początkowego,
 • Przygotowanie dokumentów dotyczących kar i nagród,
 • Przypomnienia o ważnych datach (urodziny, jubileusze pracownicze),

 • Zarządzanie dokumentami pracownika itp.

   Procedury zwolnień

 • Przygotowanie zwolnień,

 • Kontrola nad wygaśnięciem umów,

 • Zabezpieczenie przechowywania dokumentacji,

 • Weryfikacja czy pracownik dopełnił procedur zwrotu mienia firmy.

            Doradztwo i wsparcie

 • Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie,

 • Doradztwo w zakresie zagadnień kadrowych,

 • Wsparcie przy kontroli US, PIP, ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.